Smart City: Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách – I.časť

Prostredie priaznivé pre inovácie, ochrana a bezpečnosť, rovnaký prístup k službám s vyššou pridanou hodnotou, udržateľná mobilita, zeleň, verejné priestory a kvalitné služby – tieto všetky faktory majú priamy dopad na dosiahnutie vyššej kvality života a podnikateľského prostredia. Smart City flexibilne reaguje na meniace sa potreby, usiluje sa o využívanie udržateľných zdrojov, ochraňuje ich a zaručuje k nim rovnaký prístup pre všetkých obyvateľov a návštevníkov. Poskytuje stimuly pre plné uplatnenie talentu svojich obyvateľov a napomáha komunitnému životu a rozvoju lokálnej ekonomiky.

Dokument „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“

Dokument „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“ je jednou z činností Ministerstva hospodárstva SR, ktorá môže vytvoriť základ pre podporu Smart City projektov v Slovenskej republike. Predkladaný dokument popisuje kľúčové aspekty tém s dôrazom na ich implementáciu v praxi prostredníctvom podnikateľských subjektov. Zároveň však prináša praktický nástroj pre podniky a mestá v podobe nových podporných mechanizmov a prehľadu už realizovaných príkladov doma i v zahraničí. Súčasťou dokumentu je prehľad doposiaľ identifikovaných možností financovania Smart City aktivít na regionálnej, národnej, interregionálnej aj medzinárodnej úrovni. Popri pasívnej informatívnej úlohe je dokument využiteľný aj na identifikáciu konkrétnych skúseností/problémov spojených s využívaním daných prostriedkov, ktoré uľahčia formuláciu rozvojových priorít miest. Súčasťou je aj návrh schémy na podporu zavádzania inovatívnych riešení v mestách.

Smart City je novým prístupom v rozvoji miest a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie. Do roku 2013 zahájilo svoju stratégiu Smart City viac ako 140 miest na svete. Na začiatku roka 2014 takúto stratégiu malo 240 európskych miest nad 100 000 obyvateľov a tento rast pokračuje.1 V roku 2017 už aplikujú komplexné riešenia vlastné konceptu Smart City takmer všetky západoeurópske mestá.

Z prostredia slovenských samospráv možno za posledný rok pozorovať stúpajúci záujem o oblasť Smart City, ktorý sa prejavuje realizáciou prvých konkrétnych projektov, a to aj napriek absencii systémovej podpory Smart City. Aplikovanie prístupu Smart City by výrazne zvýšilo kvalitu života občanov a zlepšilo podnikateľské prostredie vrátane dosiahnutia výrazných úspor vo verejných financiách.

Dokument „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“ je jednou z činností Ministerstva hospodárstva SR, ktorá môže vytvoriť základ pre podporu Smart City projektov v Slovenskej republike. Ministerstvo hospodárstva SR vníma tému Smart City prostredníctvom kompetencií, ktoré mu prináležia, t. j. ako príležitosť a výzvu pre slovenské malé a stredné podniky, ktoré budú môcť svoje inovatívne riešenia aplikovať v mestách s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov. Prijímateľom projektov inovatívnych riešení je samospráva, hnacím motorom sú predovšetkým malé a stredné podniky, ktoré sú zdrojom kreatívneho a inovatívneho potenciálu, avšak za predpokladu, že reflektujú špecifické miestne potreby. Implementácia moderných informačných a komunikačných technológií je len jedným z akcelerátorov konceptu Smart City. Inovácie, ktoré sú jadrom prístupu k zavádzaniu prvkov Smart City, nie sú len technického a technologického charakteru. Musí sa s nimi spájať aj množstvo sociálnych a behaviorálnych aspektov. Inovácie sú v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, no ich aplikácia je podmienená spoluprácou s ostatnými inovačnými aktérmi vrátane miestnych samospráv, ako aj podporou ďalších činností, ktoré sú v gescii ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Implementácia inovatívnych riešení v mestách predstavuje pre slovenské podniky významnú podnikateľskú príležitosť a zároveň ponúka cenný zdroj dát, ktoré nielenže napomáhajú ďalšiemu zdokonaľovaniu produktov, ale môžu byť aj cenným zdrojom pre kvalitnejšie rozhodovanie verejnej správy. Samosprávy prejavujú záujem predovšetkým o projekty vedúce k energetickej efektívnosti, skvalitneniu elektronických služieb samospráv, inteligentnej doprave a parkovacích systémov. Projekty však môžu dosiahnuť potrebnú kvalitu len vtedy, ak vznikajú ako výsledok spolupráce všetkých relevantných strán. Ministerstvo hospodárstva SR považuje vytváranie partnerstiev na úrovni mesta a podnikateľských subjektov za kľúčový parameter, ktorý vytvorí základ pre zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských miest.

Predkladaný dokument popisuje kľúčové aspekty témy Smart City s dôrazom na ich implementáciu v praxi prostredníctvom podnikateľských subjektov, zároveň však prináša praktický nástroj pre podniky a mestá v podobe nových podporných mechanizmov a prehľadu už realizovaných príkladov doma i v zahraničí.

Súčasťou dokumentu je prehľad doposiaľ identifikovaných možností financovania Smart City aktivít na regionálnej, národnej, interregionálnej a medzinárodnej úrovni. Popri pasívnej informatívnej úlohe je dokument využiteľný aj na identifikáciu konkrétnych skúseností/problémov spojených s využívaním daných prostriedkov, ktoré uľahčia formuláciu rozvojových priorít miest.

Vzhľadom na to, že v Slovenskej republike nebolo implementované konkrétne opatrenie štátnej pomoci ani opatrenie de minimis podporujúce inovatívne projekty v oblasti Smart City, súčasťou predkladaného dokumentu je aj návrh schémy na podporu zavádzania inovatívnych riešení v mestách.

Ministerstvo hospodárstva SR predstavuje schému, ktorá umožní poskytnúť prostriedky na vytvorenie prvotného vzťahu mesta a vybraného podniku prostredníctvom konkrétnych štúdií uskutočniteľnosti a následne prototypového/pilotného odskúšania (tzv. „Proof of Concept“) daného riešenia na vybranom testovacom území mesta. Krok hľadania alternatívnych zdrojov financovania považujeme za nevyhnutný vzhľadom na nejasnú situáciu v oblasti zdrojov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov po roku 2020, čo môže mať za následok paralyzovanie celého systému vývoja a inovácií v SR.

Na základe identifikovaných princípov a trendov a z doterajšej spätnej väzby od zástupcov súkromného sektora a mestských samospráv, relevantných zástupcov štátnej správy sme identifikovali súbor odporúčaní pre efektívnejší rozvoj témy Smart City na Slovensku, ktoré sa týkajú:

 • jasného určenia koordinátora témy Smart City na národnej úrovni,

 • zavedenia nového podporného mechanizmu,

 • vypracovania modelovej koncepcie tzv. hybridného financovania inovačných projektov,

 • vytvorenia investičnej platformy na podporu Smart City,

 • sprístupnenia finančne menej náročných, resp. krátkodobejších projektov v rámci verejno-súkromných partnerstiev,

 • zavedenia inštitútu verejného obstarávania inovácií.

V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej ako „MH SR“) gestorom pre stratégiu tvorby a realizácie inovácií, vrátane podpory malého a stredného podnikania. Inteligentné mestá a regióny (angl. Smart City, Smart Regions) predstavujú novú hospodársku oblasť v Slovenskej republike – ide o rozvíjajúci sa segment trhu s inovatívnymi riešeniami pre regióny. Podstatou konceptu Smart City sú práve inovatívne riešenia aplikované v mestách a regiónoch, ktoré však samé o sebe nie sú cieľom, ale prostriedkom na zvýšenie kvality života v mestách a rovnako aj zlepšenie podnikateľského prostredia.

Podľa rebríčka „European Innovation Scoreboard 2016,“ ktorý každoročne zostavuje Európska komisia, je Slovenská republika v európskom meradle dlhodobo označovaná len za „mierneho inovátora“ a zaostáva za priemerom EÚ.3 Skutočnosť, že trh tvorený Smart City službami celosvetovo vzrastie z 93,5 miliárd USD v roku 2017 na 225,5 miliárd USD v roku 20254, predikuje, že problematika Smart City ponúkne malým a stredným podnikom veľké množstvo príležitostí na rozvíjanie svojich podnikateľských činností.

Vymedzenie pozície MH SR a vzťah predkladaného materiálu k existujúcim dokumentom

Smart City predstavuje oblasť, ktorá vo svojej komplexnosti zasahuje do kompetencií viacerých rezortov. Inovácie, ktoré sú jadrom konceptu Smart City, nie sú len technické a technologické inovácie v kompetencii MH SR, ale predpokladajú celý rad sociálnych behaviorálnych inovácií a aspektov patriacich do gescie ďalších subjektov verejnej správy vrátane mnohých ústredných orgánov štátnej správy. Predkladaný dokument nemá ambíciu suplovať činnosť ostatných zložiek verejnej správy, ktoré im v zmysle platnej legislatívy prináležia. Cieľom dokumentu je zamerať sa na oblasť, ktorá je MH SR vlastná, t.j. vnímanie konceptu Smart City ako príležitosť a výzvu pre slovenské malé a stredné podniky. Akcieschopné domáce podniky budú môcť svoje inovatívne riešenia aplikovať v mestách a obciach, čo v konečnom dôsledku spôsobí, že slovenské firmy sa stanú konkurencieschopnými a slovenské mestá lepšími miestami pre život.

MH SR vníma prístup k problematike Smart City ako komplementárny k prístupu Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej ako „MDV SR“), ktoré sa v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, venuje problematike mestského rozvoja a pripravilo Koncepciu mestského rozvoja SR. Pripravovaná koncepcia prístup Smart City považuje za progresívny a nezadržateľný trend a zdôrazňuje ho najmä v princípe integrovaného rozvoja, ktorý predpokladá uplatňovanie čo najefektívnejších prierezových riešení.

Predkladaný dokument je v symbióze s činnosťou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý sa súčasnosti spolupodieľa na návrhu investičnej platformy pre aplikáciu inovatívnych riešení v slovenských mestách, a zároveň pripravuje pilotnú schému podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných miest v Slovenskej republike.

Dokument vznikal v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, expertmi na urbánnu tematiku, zástupcami miest a súkromného sektora. Takýto postup potvrdzuje úprimnú snahu MH SR podložiť prípravu materiálu na diskusiách s partnermi, ale zároveň aj zvýšiť šance na uskutočniteľnosť jednotlivých návrhov.

Aktuálne trendy a činitele v doméne Smart City

Spoločenský rozvoj je úzko spojený s prechodom od industriálnej ekonomiky k znalostnej ekonomike. Tento prechod je viditeľný naprieč celým spektrom spoločenského a ekonomického života. Vďaka koncentrácii ekonomických, sociálnych a kultúrnych aktivít v mestských oblastiach predstavujú mestá a regióny hnaciu silu pre inovácie. Mestá sú primárnym miestom vzniku inovácií a nových technológií, ale zároveň sú zdrojom mnohých výziev, ktorým svet v súčasnosti čelí – od znečistenia životného prostredia až po sociálne nerovnosti. Sú priestorom, v ktorom sa najvýraznejšie prejavujú pretrvávajúce spoločenské, hospodárske, či environmentálne problémy, ale taktiež sú miestom, ktoré ponúka stále nové a efektívnejšie riešenia pre kvalitnejší život ľudí.

Digitalizácia

Digitalizácia sa týka tak procesu premeny rôznych foriem informácií do najefektívnejších a použiteľných foriem, ako aj integrácie digitálnych technológií do nášho každodenného života. Digitalizácia je jeden z najpodstatnejších a najviditeľnejších trendov našej doby. Digitalizácia bude zohrávať kľúčovú úlohu v riešení narastajúcich problémov, ktoré sú spojené s urbanizáciou, nedostatkom zdrojov a mnohými ďalšími oblasťami. Rozvoj digitalizácie je veľmi dynamický a narúša tradičné podnikateľské modely, keďže digitálne modely majú globálne pokrytie a nie sú 

obmedzené polohou. Digitalizácia však prináša aj nové výzvy ako napríklad kybernetickú bezpečnosť, ktorej musia mestá čeliť predovšetkým v oblasti ochrany súkromia a citlivej infraštruktúry.

Trendu digitalizácie a informatizácie čelia aj slovenské mestá a obce, ktoré musia svoje služby od 1. novembra 2016 poskytovať občanom aj elektronicky. V súčasnosti sa k elektronickým službám samosprávy dostane približne 1,4 milióna občanov.

Dáta

Centrálne spracovanie dát z rôznych systémov je pre budúci rozvoj miest a regiónov kľúčové. Za týždeň dnes vytvoríme rovnaké množstvo dát, ako v roku 2002 za celý rok.

Predpokladá sa, že viac ako dve tretiny všetkých profesionálnych aplikácií bude fungovať na cloudových technológiách. Aj tento trend vedie k nevyhnutnosti zmeny fungovania našich miest, najmä pokiaľ ide o zodpovedné rozhodovanie založené na dostupných dátach v reálnom čase.

Internet vecí – Internet of Things

Internet vecí je systémovým prepojením ľudí, procesov a analytických nástrojov do jednej siete so senzormi, meracími a ďalšími zariadeniami.7 Tento fenomén má potenciál ovplyvniť fungovanie našej spoločnosti väčšmi ako revolúcia v 90. rokoch, ktorá priniesla používanie internetu. V súčasnosti je vďaka internetu pripojených viac ako 20 miliárd objektov, ktoré navzájom komunikujú. Dáta, ktoré z nich vyplývajú, prinášajú so sebou veľké množstvo ekonomických príležitostí.

Synergia inovácií

Koncept Smart City vystupuje nad rámec jednoduchých digitálnych technológií a iných technických a technologických inovácií. Je predovšetkým konceptom ich ekonomicky efektívneho využitia umožňujúcim dosiahnuť oveľa vyššie ekonomické, environmentálne a sociálne benefity, vrátane pružnej reakcie miest na zmeny technológie predstavujú iba časť kvality „smart“. Technologické inovácie môžu byť účelne a efektívne využívané v prospech ľudí len ak sú spájané s ľudskými potrebami a zároveň pochopiteľné, prístupné a jednoducho použiteľné pre rôzne sociálne skupiny obyvateľstva. Koncept Smart City musí preto v rovnováhe obsahovať tak aspekty technologické, ako aj sociálne a ekonomické. Inteligentné mesto a mestský región je miesto, v ktorom sú hlavnými cieľmi kvalita života obyvateľov a kvalita prostredia pre podnikateľov. Inovácie v rámci konceptu Smart City sú chápané ako nástroj pre zefektívnenie využívania troch základných pilierov rozvoja mesta (zdroje, komunita, ekonomika) v prospech kvality života obyvateľov, kvality podnikateľského prostredia a spokojnosti návštevníkov.

Spolupráca

Efektívna implementácia projektov inovatívnych riešení predpokladá spoluprácu všetkých relevantných strán, ktoré jasne definovali svoje úlohy vrátane úlohy koordinátora.

V Slovenskej republike aktuálne neexistuje koordinátor pre podporu Smart City projektov. Dokument už v úvode spomína prierezovosť témy, ktorá sťažuje jednoznačné určenie gestora a tým komplikuje implementáciu projektov inovatívnych riešení v slovenských mestách.

V teoretickej rovine možno konštatovať, že úlohu koordinátorov zohrávajú aktuálne tri ústredné orgány štátnej správy, t.j. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, MH SR a MDV SR. Za účelom efektívnejšieho nastavovania politík pre oblasť Smart City by bolo potrebné otázku gestorstva zodpovedať čo najskôr.

Stredobodom konceptu Smart City musí byť otvorená spolupráca kľúčových subjektov :

 • vedenia konkrétneho mesta a obcí v jeho zázemí,

 • predstaviteľov štátnych a samosprávnych inštitúcií,

 • zástupcov podnikateľských subjektov a ich združení,

 • predstaviteľov univerzitných a vedecko-výskumných inštitúcií,

 • zástupcov záujmových združení

 • zástupcov obyvateľov, návštevníkov

 • zástupcov zahraničných expertov

Tvorba a realizácia projektov Smart City si vyžaduje zapojenie všetkých skupín obyvateľov. Participatívna správa mesta vyvíja tlak na to, aby boli procesy rozvoja udržateľné aj pri zmene vedenia, čo by mal reflektovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. v znení Zákona č.309/2014 Z. z.

Koncept Smart City je primárne zameraný na sídla s väčšou hustotou obyvateľstva predovšetkým kvôli naliehavosti problémov, ktorým dané mestá čelia, ale môže byť rovnako dobre aplikovaný aj v malých mestách ako aj v rozsiahlejších územných celkoch (Smart Region.).

Podnikateľské prostredie

Aj keď formálne je nositeľom projektov inovatívnych riešení samospráva, jeho hnacím motorom sú predovšetkým podniky, napríklad z oblasti energetiky, informatiky a elektrotechniky. Na jednej strane zavádzanie tohto konceptu predstavuje pre podniky významnú podnikateľskú príležitosť, na druhej strane ponúka cenný zdroj dát pre ďalšie zdokonaľovanie svojich produktov a služieb. Projekty Smart City vznikajú ako výsledok partnerstva medzi konkrétnym mestom a podnikom.

Prostredie priaznivé pre inovácie, ochrana a bezpečnosť, rovnaký prístup k službám s vyššou pridanou hodnotou, udržateľná mobilita, zeleň, verejné priestory a kvalitné služby – tieto všetky faktory majú priamy dopad na dosiahnutie vyššej kvality života a podnikateľského prostredia. Smart City flexibilne reaguje na meniace sa potreby, usiluje sa o využívanie udržateľných zdrojov, ochraňuje ich a zaručuje k nim rovnaký prístup pre všetkých obyvateľov a návštevníkov. Poskytuje stimuly pre plné uplatnenie talentu svojich obyvateľov a napomáha komunitnému životu a rozvoju lokálnej ekonomiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *