EURÓPSKE GASTROPASY: Výhodné obedy pre seniorov za 1 euro s nízkym dôchodkom. Verte, že to ide

Dnes sa chceme s vami podeliť o nápad, ktorý už bol realizovaný v inom meste aj keď mu chýbal európsky rozmer, stojí za to, aby sa stal inšpiráciou.

Jednou z podstatných úloh miest a obcí je rozvoj komunitných sociálnych služieb. Práve komunitné poskytovanie takýchto vlastných sociálnych služieb vytvára priestor na ich adresnosť.

V roku 2013 mesto Nová Dubnica malo zriadenú sociálnu službu na poskytovanie výhodnej stravy v jedálňach pre seniorov mesta. Obed v cene 2,20 € si mohli päťkrát v týždni dopriať v REPO-Gastro Nová Dubnica. Zariadenia pre seniorov poskytovali stravu nielen počas pracovných, ale aj víkendových dní, za 1,95 €. V roku 2013 k tejto službe pristúpil aj Hotel Dynamic, ktorý vychádzal týmto spôsobom v ústrety päť dní v týždni a ponúkal jedlo za sumu 2,05 €.

Novinkou v  prípade Hotela Dynamic boli takzvané Gastropasy.

Senior, ktorý chcel využiť ponuku výhodnejších obedov, si musel vopred na recepcii Hotela Dynamic zabezpečiť Gastropas. Spolu s občianskym preukazom predložil výmer dôchodku.

Gastropas ho oprávňoval získať obed za výhodnú cenu v čase od 10. hod. do 11.30 hod. a v čase od 15. do 16.30 hod.

Nárok vznikal, ak ste poberali dôchodok nižší ako 312,99 eur, celý systém upravovalo VZN č. 5/2012.

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) podporuje krajiny EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Ide napríklad o potraviny, oblečenie a iné nevyhnutné predmety osobnej potreby, napríklad mydlá a šampóny.

Materiálna pomoc musí byť spojená s opatreniami sociálneho začlenenia, ako napríklad poradenstvom a podporou zameranou na pomoc ľuďom v snahe vymaniť sa z chudoby.

Vnútroštátne orgány môžu takisto podporovať aj nemateriálnu pomoc pre najodkázanejšie osoby s cieľom pomôcť im lepšie sa začleniť do spoločnosti.

Ako funguje FEAD?

Komisia schvaľuje národné programy na roky 2014 až 2020, na základe čoho vnútroštátne orgány prijímajú jednotlivé rozhodnutia, ktorými sa poskytuje pomoc prostredníctvom partnerských organizácií (často mimovládnych). Podobný postup je zavedený v prípade kohéznych fondov.

Krajiny EÚ rozhodujú o type pomoci (potraviny, základná materiálna pomoc alebo ich kombinácia), ktorú chcú poskytovať, a to v závislosti od ich vlastnej situácie a od spôsobu získavania a distribúcie predmetov.

Vnútroštátne orgány môžu samé uskutočniť kúpu potravín a tovaru a dodať ich partnerským organizáciám. Alebo môžu finančné prostriedky poskytnúť organizáciám, ktoré tieto predmety kúpia. Partnerské organizácie, ktoré kúpia potraviny alebo tovar, môžu uskutočniť distribúciu priamo alebo požiadať o pomoc iné partnerské organizácie.

Ako sa uskutočňuje výber partnerských organizácií?

Partnerské organizácie sú verejnými subjektmi alebo mimovládnymi organizáciami vybranými vnútroštátnymi orgánmi na základe objektívnych a transparentných kritérií, ktoré sú vymedzené na vnútroštátnej úrovni.

Koľko finančných prostriedkov je k dispozícii?

V reálnom vyjadrení je viac ako 3,8 miliardy EUR vyčlenených pre FEAD na obdobie 2014 – 2020.

Okrem toho krajiny EÚ by mali prispieť najmenej 15 % v rámci spolufinancovania národných programov.

Malo by byť pre nás ambíciou v našich mestách urobiť pre našich seniorov viac.

Program FEAD vytvára priestor na to, aby vznikol pilotný projekt sociálnej služby – Európske gastropasy pre seniorov so sociálne zvýhodnenou cenou 1 euro za obed.

Treba k tomu len kvalifikované úsilie pripraviť takýto pilotný projekt, ktorý by vychádzal z miestnych potrieb, angažoval by ministerstvo práce a sociálnych veci v jeho spoluúčasť a spoločne by samospráva s vládou vytvorila národný pilotný projekt Gastropasov pre program FEAD EÚ.

V súčasnosti sa pripravuje a je v rokovaní viacročný finančný rozpočet EÚ. Je to práve táto doba, kedy by na národnej úrovni mali vznikať zásobníky projektov vychádzajúcich z našich domácich potrieb. Tu je silná úloha samospráv. A práve v tejto úlohe vidím priestor aj na nový inovačný prístup.

Projekt EURÓPSKE GASTROPASY na princípoch teórie verejnej voľby má tak šancu v nejednom meste. Chce to len odvahu k inovatívnym rozhodnutiam. Tým by mohlo byť aj budovanie miestnych neinvestičných fondov sociálnych záruk v rukách samosprávy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *