Inšpirujme sa Nitrou no urobme to inak, aby sa mohli vrátiť opatrovateľky aj do Piešťan

Môžeme skombinovať prístup Nitry a možnosti, ktoré nám dáva nový zákon o opatrovaní detí s podmienkou registrácie na VÚC. Zároveň ak, aby Piešťany pristúpili k povedzme doplatku 120 eur za opatrované dieťa alebo seniora k úhrade od štátu, dokázali by sme v potrebnom počte podnietiť trh individuálnych poskytovateľov (fyzických osôb) opatrovateľských služieb v našom meste. Je zrejmé že ich počet by bol limitovaný aj príspevkom z mestského rozpočtu. No už dnes stojí za tov Piešťanoch o nejakom v tomto VZN, uvažovať. Zároveň by to podnietilo návrat našich opatrovateliek zo zahraničia. Pri 1000 až 1200 eur by mohli už o návrate aj uvažovať.

Mesto Nitra bude mať novú terénnu sociálnu službu – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, informuje portál SME. Poskytne ju rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá ho má zverené do starostlivosti, a to v prípade, že nemôže zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa. Ako sa píše sa v schválenom všeobecne-záväznom nariadení o sociálnych službách, za pomoc pri osobnej starostlivosti sa považujú najmä bežné úkony starostlivosti o dieťa, osobná hygiena, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, výchova, záujmová činnosť a sprevádzanie dieťaťa. Podľa prednostu nitrianskej radnice Igora Kršiaka je táto služba určená najmä rodičom na materskej alebo rodičovskej dovolenke a myslí na prípady, keď sa vyskytnú v rodine vážne zdravotné problémy.

Službu mesto poskytne v rozsahu maximálne 30 po sebe nasledujúcich dní alebo do dovŕšenia troch rokov u najmladších detí. Spoplatnená bude sumou 1,50 eur za hodinu bez ohľadu na výšku príjmu. Na návrh poslankyne Anny Šmehilovej z poslaneckého klubu NEKA-NOVA mestské zastupiteľstvo schválilo, že v zreteľa hodných prípadoch môže primátor na základe odporúčania odboru sociálnych služieb poplatok odpustiť. Podľa Šmehilovej ide napríklad o situácie, keď zostane jeden z rodičov sám s dieťaťom, ktoré má zdravotné problémy a žijú na hranici chudoby, pričom rodič musí sám ešte navštevovať chemoterapiu alebo inú liečbu.

Do všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách mesta Nitry sa dostali aj komunitné fórum a jasle. „Komunitné fórum už je v živote, dostávame ho aj do podoby všeobecne záväzného nariadenia. Jasle zákon preklasifikoval z predškolských zariadení na sociálnu službu, na ktorú musíme reagovať a stanoviť aj poplatky a nároky na jej poskytovanie,“ vysvetlil Kršiak. Podľa jeho slov sa však pre rodičov, ktorí majú dieťa v mestských jasliach, poplatky nemenia.

Viete, že doma môžete opatrovať kamarátkine deti a dostávať za to 840 eur od štátu?

Ako sa starať o deti priamo u seba doma a ešte na tom aj zarábať? Ak o tom ešte neviete, nielen jasle sú možnosťou pre pracujúce mamy. O tom, že existuje aj tzv. domáce opatrovanie vie len málokto a nás na to upozornila poslankyňa NR SR Simona Petrík už 3. októbra 2017.

Mnohé mamy si myslia, že opatrovateľku si musia hradiť samé, že zákon im preplatí len jasle. A tak isto tie, ktoré by sa o deti doma mohli starať si myslia, že mamy by si ich opatrovanie museli platiť z vlastného vrecka.

Podľa tzv. jasličkového zákona, ktorý už platí od 1. marca 2017, sa fyzické osoby môžu v domácom prostredí starať o tri deti do 3 rokov a poberať za to peniaze od štátu – príspevok na starostlivosť o dieťa až vo výške 280 eur, ak sa zaregistrujú na VÚC.

Táto možnosť je tu pre rodičov, čo už s dieťaťom doma sú a chcú sa starať napríklad o deti kamarátky, alebo aj pre starých rodičov, ktorí majú viac vnúčat a vlastne pre každého, kto splní podmienky. O tejto možnosti vie málokto, pretože ju ministerstvo vôbec nepropaguje, len uvádza neúplné zapatrošené informácie na webovej stránke.

Zákon to však dovoľuje, a tak som sa rozhodla detské skupiny spropagovať.

Výpomoc s deťmi budem nazývať „detská skupina“, ministerstvo ju totiž v úradníckom dialekte neprakticky nazýva „sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaná terénnou formou“.

Momentálne si takto pri vlastnom dieťati môžete privyrobiť až 560 eur mesačne, ak sa postaráte o ďalšie dve deti. Môže to byť až 840 eur, ak nemáte vlastné deti a vezmete si do opatery deti tri.

Ako sa stať opatrovateľom?

Presný návod a zoznam potrebných dokladov ministerstvo nikde neuvádza. Zákon o tejto službe hovorí v dvoch krátkych odstavcoch a povinnosti opatrovateľov nie sú jasné.

Zavolala som teda na VÚC, kde mi poskytli zoznam, ktorý je určený pre potreby registrácie jaslí (slávny jasličkový zákon), no špeciálny zoznam potrebných dokladov pre opatrovateľov v domácom prostredí nemajú. Mám si ho vraj vydedukovať zo zoznamu pre jasle. Tak som sa ho pokúsila vypracovať pre vás.

Čo potrebujete predložiť?

Pripravte sa na poriadne kolečko po úradoch. Na to, aby ste si mohli vytvoriť vlastnú detskú skupinu, sa potrebujte zaregistrovať sa na VÚC a predložiť množstvo dokladov.

O zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb musíte požiadať na príslušnom VÚC.

Budete musieť predložiť samotnú žiadosť, a v nej preukázať svoju bezúhonnosť, doložiť doklad o vzdelaní, cenník služby, údaje o finančných podmienkach s kalkuláciou nákladov, opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti, preukázať právny vzťah k priestorom (nájomnú zmluvu alebo vlastníctvo), povolenie hygieny, kolaudačné rozhodnutie a údaje o materiálnych podmienkach, v ktorých sa budete o deti starať.

 

Čo môžeme pripraviť pre Piešťany?

Môžeme skombinovať prístup Nitry a možnosti, ktoré nám dáva nový zákon o opatrovaní detí s podmienkou registrácie na VÚC. Zároveň ak, aby Piešťany pristúpili k povedzme doplatku 120 eur za opatrované dieťa alebo seniora k úhrade od štátu, dokázali by sme v potrebnom počte podnietiť trh individuálnych poskytovateľov (fyzických osôb) opatrovateľských služieb v našom meste. Je zrejmé že ich počet by bol limitovaný aj príspevkom z mestského rozpočtu. No už dnes stojí za tov Piešťanoch  o nejakom v tomto  VZN, uvažovať. Zároveň by to podnietilo návrat našich opatrovateliek zo zahraničia. Pri 1000 až 1200 eur by mohli už o návrate aj uvažovať.

Príležitosti totiž prajú pripraveným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *